Valmentajan erikoisammattitutkinto

Valmentajan erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen hyväksymä tutkinto, joka on suunnattu valmennustehtävissä (esim. päävalmentajat, nuorten olympiavalmentajat) sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville urheilun ammattilaisille. Tutkinto soveltuu sekä kolmannella sektorilla (esim. liikunta- ja urheiluseurat), julkisella sektorilla (lajiliitot, alueorganisaatiot  ja urheiluakatemiat) että yksityisellä sektorilla (mm. liikuntayrittäjät ja liikuntayritykset) toimiville. Koulutus antaa valmiuksia valmennuksen johto- ja kehittämistehtäviin. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.
Valmentajan erikoisammattitutkinnon  (VEAT) tavoitteena  on kehittää omaa käsitystä kokonaisvaltaisesta valmennuksesta sitoen kokonaisuus urheilijakeskeiseen toimintaympäristöön. Koulutus valmistaa kilpa- ja huippu-urheiluun liittyviin vaativiin tehtäviin sekä antaa valmiuksia kehittää osaamistasi pitkällä tähtäimellä. Tutkintoon valmistavan koulutuksen toteutus on rakennettu huomioiden erityisesti käytännön valmennustoiminta ja työtehtävään liittyvät henkilökohtaiset tarpeet. Vierumäki luo myös huikeat puitteet verkostoitumiselle niin valmistavassa koulutuksessa kuin opiston yhteistyökumppaneiden kautta (mm. KV-yhteistyötahot ja korkeakouluopetus).

Valmentajan erikoisammattitutkinto (VEAT)
Valmentajan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnonosasta.
Tutkinnon suorittaminen ja ammattitaidon osoittaminen edellyttää toimimista tutkinnonosan työtehtäväalueella.

Valmistavassa koulutuksessa kehitetään osaamista tutkinnon kahdella pakollisella tutkinnonosalla:
1. Valmennustoiminnan johtaminen
2. Urheilijakeskeinen valmentaminen
Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa yksi tutkinnonosa seuraavista kolmesta valinnaisesta tutkinnonosasta:
3. Urheilutoiminnan kehittäminen
4. Toimiminen valmennuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä
5. Valmennustoiminnan hallinnon kehittäminen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka  sisältää lähijaksoja Suomen Urheiluopistolla, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimista omaa työtehtävää toteuttaen.

Koulutuksen lähijaksot:
1.jakso 30.11. – 02.12.2016
2.jakso 25.01. – 27.01.2017
3.jakso 08.03. – 10.03.2017
4.jakso 10.05. – 12.05.2017
5.jakso 14.06. – 16.06.2017
6.jakso 30.08. – 01.09.2017
7.jakso 18.10. – 20.10.2017
8.jakson ajankohta vahvistuu myöhemmin

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 2 750 euroa  sisältäen opetuksen ja täysihoidon lähiopintojaksoilla Vierumäellä sekä Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun. Tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta on 1 500 euroa + tutkintomaksu 58 euroa.

Haku koulutukseen on päättynyt.

Terveydentilavaatimukset valmentajan erikoisammattitutkinnossa
1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

• sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.) jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.