Hankkeet ja projektit

Tälle sivulle on koottu tietoa hankkeista, joissa Vierumäki on mukana. Tutustu hankkeisiin ja hankekuvauksiin alempana sivulla.

Suomen Urheiluopiston käynnissä olevat hankkeet:

Hankkeen nimi Toteutusaika Rahoittaja
ECDA – European Coach Developer Academy
1.1.2021 – 31.12.2022
Erasmus+ / European Paraolympic Committee
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2 1.1.2019-30.06.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö
JUUPEDA 3, Jotain UUtta urheiluopistoPEDAgogiikasta 1.1.2020-31.12.2021 Opetushallitus, verkostohanke
Vierumäen Liikkuva opiskelu 1.8.2020-30.6.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Opintoseteliavustus – Hyvinvointiohjaaja, maahanmuuttajat 1.4.2020-31.5.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhdessä Parasta! Etelä 3.

(ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma)

1.8.2020-30.4.2022 Opetushallitus, verkostohanke
VST-prosessit – Suomen urheiluopiston VST-toiminnan kehittäminen 1.4.2020-31.5.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Urheiluakatemian ja valmennuskeskusten harkinnanvarainen kehittämisavustus 1.4.2020-28.2.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö, verkostohanke
Valmennusosaamisen lisääminen ja valmennuksen toimintaympäristön sekä sitä tukevan seuratoiminnan kehittäminen. 1.10.2020-31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö
ATK – Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen 1.4.2019-30.9.2021 Euroopan Sosiaalirahasto
Hockey Partnership for Progress – Building Capacities to reach Equal Minimal Standards (HP4P) 1.1.2019 – 31.12.2021 Co-funded by Erasmus + Programme
Uusien digitaalisten oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittäminen ja tuottaminen opetuksen ja koulutuksen käyttöön. 1.10.2020-31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Player Safety –Pelaajaturvallisuus -hanke 1.10.2020-31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Perusteista Poluille
Oikeus osata -ohjelma
1.1.2021-30.6.2022 Opetushallitus, verkostohanke

 

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2

Hankkeen toimenpiteillä kehitetään ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvää osaamista. Painopistealueina ovat HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen.

Pia Koivisto
projektiasiantuntija
+358 50 475 2213
pia.koivisto@vierumaki.fi

JUUPEDA 3 – Jotain Uutta Urheiluopistopedagogiikasta

Urheiluopistojen yhteishanke, jota toteutetaan ajalla 1.1.2020-31.12.2021. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Tavoitteena on:

  1. Jalkauttaa urheiluopistoverkoston laadunhallinnan strategian tavoitteet ja toimintatavat sekä varmistaa prosessikuvausten käyttöönotto ja siirtyminen oppilaitosten arkeen.
  2. Yhtenäistää ja suunnitelmallistaa urheiluopistojen laadunhallintatyötä luomalla verkostolle yhteinen laadunhallinnan vuosikello.
  3. Varmistaa urheiluopistojen työelämän kumppaneiden ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadunhallinen käytännöistä ja tavoitteista.
  4. Kehittää urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen toiminta-ajatusta asiakasnäkökulmasta luomalla oppilaitoksille omat tiedolla johtamisen toimintamallit päätöksenteon ja johtamisen tueksi.

Pia Koivisto
projektiasiantuntija
+358 50 475 2213
pia.koivisto@vierumaki.fi

Opintoseteliavustus – Hyvinvointiohjaaja, maahanmuuttajat

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vertaisohjaajakoulutuksessa osallistujat tutustuvat hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Kurssin pääteemoina kulkevat Unen, ravinnon ja liikunnan merkitys hyvinvointiin Suomalaisessa kulttuurissa. Kurssi toteutetaan vähintään neljänä viikonlopun yli sijoittuvana lähijaksona. Lähijaksojen lisäksi osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat aiheeseen liittyviä oppimistehtäviä. Koulutuksella tuetaan myös osallistujien aktiivista elämäntapaa ja edistetään integraatiota.

Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama erityisavustus ja sitä toteutetaan ajalla 1.4.2020-31.5.2021.

Iina Mannonen
projektiasiantuntija
+358 44 334 4510
iina.mannonen@vierumaki.fi

VST-prosessit – Suomen urheiluopiston VST-toiminnan kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintaprosessit, joiden avulla edistetään ja parannetaan Suomen Urheiluopiston vapaan sivistystyön laatua, tehokkuutta ja yhtenäisyyttä. Näin mahdollistetaan laadukas asiakaskokemus VST-toiminnan kohderyhmille. Lisäksi tavoitteena on tarjota henkilöstölle mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen VST-toiminnan laadun, toteutuksen sekä arvioinnin edistämisen lisäksi.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2020-31.5.2021 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hannele Impola
urheilukoordinaattori
+358 50 302 6795
hannele.impola@vierumaki.fi

 

Urheiluakatemian ja valmennuskeskusten harkinnanvarainen kehittämisavustus

Liikuntakeskus Pajulahden, Suomen Urheiluopiston ja Päijät-Hämeen Urheiluakatemian verkostohanke keskittyy huippu-urheilun valmennusosaamisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen kehittämiseen. Tavoitteena on toimintaympäristön parantaminen huippu-urheilun vaatimusten mukaisesti. Yhteistyö ja resurssien optimaalinen hyödyntäminen päijäthämäläisen urheilun hyväksi on maakunnan yhteinen tavoite. Valtakunnallista vaikuttavuutta haetaan valmennuskeskusten erityistehtävien osaamisen kehittämisen ja sen jakamisen kautta. Suomen Urheiluopiston erityistehtävä suuntaa toiminnan painopisteen valmentaja- ja kouluttajakoulutuksen kehittämiseen sekä pääyhteistyölajiliittojen (erityisesti jääkiekko) kokonaisvaltaiseen kehitystyöhön.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2020-28.2.2021 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Maiju Kokkonen
valmennusosaamisen kehittäjä
+358 40 721 4208
maiju.kokkonen@vierumaki.fi

ATK – Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan asiantuntijaorganisaatioiden työntekijöitä osallistavia
toimintamalleja, joiden avulla tietointensiiviset palveluyritykset ja asiantuntijaorganisaatiot voivat parantaa
tuottavuuttaan ja henkilöstön työhyvinvointia.

Tähän päästään
1) tukemalla tietotyötä tekevien työn hallintaa, innovaatiokykyä ja itsensä johtamisen taitoja
2) vahvistamalla tietotyöläisten taitoja fyysisestä toimintakyvystä ja työstä palautumisesta huolehtimiseen
3) kehittämällä organisaatioiden toimintakulttuuria vahvistavia toimintatapoja, erityisesti proaktiivisuuden johtamista, joka tukee aivotyöläisten tuottavuutta ja työssä jaksamista.

Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaisia toimintamalleja aivotyöläisten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen. Kehitetyt toimintatavat ja -mallit levitetään muiden asiantuntijaorganisaatioiden käytettäviksi ja niistä viestitään myös muille sidosryhmille, mukaan lukien työelämän kehittämisverkostot ja muut työelämä- ja kasvupalvelutoimijat.

Verkostohankkeen toimijat ovat Lahden ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Suomen Urheiluopisto ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö. Hankkeen rahoittava viranomainen on Hämeen ELY-keskus.

Milla Lähdeniemi
projektiasiantuntija
+358 50 475 5292
milla.lahdeniemi@vierumaki.fi

Hockey Partnership for Progress – Building Capacities to reach Equal Minimal Standards (HP4P)

HPP project aims are: Development, Education, Training, Good Governance and Knowledge Exchange to improve practices and skills of leaders and managers, coaching staff, game officials and players of the Ice Hockey Federations of Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Republic of North Macedonia.

The project mission is to improve good governance in sport which influences all the other sub-systems and stakeholders and to address key stakeholders (coaches, referees and players) with specific topics in order to improve their role as active members of the ice hockey ecosystem.

As an expert partner in the HPP project Vierumäki is in charge of coach development through creation of development materials and organizing the HPP Coach Academy. The aim of the HPP Coach Academy is harmonization of the licensing conditions to improve the ability of the coaching staff to create and run better and safer youth development programs, provide better advice for players, improve their first aid response, decrease number and severity of injuries, improve their conduct towards other stakeholders (mainly Game Officials) and increase their employment possibilities. In addition, the HPP Coaching Academy is also aiming at educating coaching staff to actively participate in organizational development via good governance awareness-rising activities.

Jukka Tiikkaja
Koulutuksen, urheilun ja hyvinvoinnin johtaja
jukka.tiikkaja@vierumaki.fi

 

Vierumäen Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu -hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden kokeman kokonaisvaltaisen (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) hyvinvoinnin parantuminen. Hankkeen toimenpiteillä vaikutetaan opiskelijoiden arjen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääntymiseen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten parantumiseen sekä oppimisen ja keskittymisen vahvistumiseen. Opetushenkilöstöä koulutetaan ja heitä kannustetaan toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöönottoon oppituntien aktiivisuuden lisäämiseksi.

Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osatavoitteesta: 1) Arkiaktiivisuutta lisäävän toimintakulttuurin edistäminen, 2) Opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen ja 3) Sosiaalisen ja hyvinvointia tukevan tilan suunnittelu ja toteuttaminen opiskelijoiden käyttöön.

Annika Sirviö
opinto-ohjaaja
+358 45 7884 2648
annika.sirvio@vierumaki.fi

Yhdessä Parasta! Etelä 3. (ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma)

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja pilotoida työelämässä oppimisen palveluprosessi erityisesti tavoitteellisesti valmentautuvien urheilijoiden sekä ammatillisen koulutuksen käyneiden alanvaihtajien urapolulla. Samalla rakennetaan vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyömallia työelämän eli alkuvaiheessa Suomen Urheiluopiston palvelutuotannon toimijoiden kanssa. Hanke on osa kolmen Yhdessä Parasta! Etelä hankkeen laajempaa hankeverkostoa, joka työskentelee yhdessä vertaisoppien kaikilla tavoitealueilla. Tavoite 1: HOKS-prosessi ja henkilökohtaistaminen, Tavoite 2: koulutus- ja oppisopimusprosessi ja Tavoite 3: työelämässä oppimisen palveluprosessi.

Hanketta koordinoi Työtehoseura ry ja verkostossa on mukana yhteensä 10 ammatillista oppilaitosta.

Pia Koivisto
projektiasiantuntija
+358 50 475 2213
pia.koivisto@vierumaki.fi

 

Valmennusosaamisen lisääminen ja valmennuksen toimintaympäristön sekä sitä tukevan seuratoiminnan kehittäminen.

Yhteistyössä kumppaneiden kanssa rakennetaan kokonaisvaltainen urheilutoiminnan (valmennus- ja seuratoiminta) kehittämisen toimintamalli ja konkreettiset ratkaisumallit. Tavoitteena on mm. .1) luoda helposti saavutettavia ja monimuotoisia (lähi-, etä- ja itseopiskelu) oppimiskokonaisuuksia valmentajille ja seuratoimijoille, 2) luoda uusia keinoja osaamisen tunnistamiseen ja koulutuksen vaikuttavuuden todentamiseen, 3) päivittää jo olemassa olevaa ja tuottaa uutta sisältömateriaalia oppimiskokonaisuuksiin, 4) sitouttaa valmentajat ja seuratoimijat jatkuvan kehittämisen polulle (esim. madaltaa kynnystä hakeutua tutkintoon johtavaan koulutukseen) ja 5) monipuolistaa tarjontaa (verkkokoulutukset, osaamismerkkijärjes-telmä), jolla voidaan tukea lajiliittojen valmennuskoulutustoimintaa.

Maiju Kokkonen
valmennusosaamisen kehittäjä
+358 40 721 4208
maiju.kokkonen@vierumaki.fi

 

Uusien digitaalisten oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittäminen ja tuottaminen opetuksen ja koulutuksen käyttöön.

Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa opetusta ja tarjota opiskelijoille uusia toimintamalleja ja työtapoja, joita voidaan soveltaa erilaisissa oppimisympäristöissä sekä vahvistaa ja kehittää opetushenkilöstön digitaalisia valmiuksia. Tavoitteena on: 1) digitaalisten oppisisältöjen tuottamiseen soveltuvan ympäristön rakentaminen (mm. digistudion rakentaminen ja käyttöönotto) 2) oppimisympäristöjen laajennettu käyttöönotto ja kehittäminen (mm. Priima), olemassa olevien alustojen jatkokehittäminen sekä oppimista tukevien digitaalisten sovellusten ja mobiilityökalujen käyttöönotto sekä 3) tekoälyyn ja virtuaaliseen ympäristöön liittyvien mahdollisuuksien selvittäminen koulutustoiminnan osalta.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2020-31.12.2021 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Minna Tuominen
kehittämispäällikkö
+358 50 433 3316
minna.tuominen@vierumaki.fi

Player Safety –Pelaajaturvallisuus -hanke

’Player Safety Project’ initiative aims to minimize the risks of contact related injuries, and increase athletes safety on the ice. The strategy to achieve these objectives is going to be implemented through enhancement of professional knowledge and teaching competencies of coaches. It targets the development of safety competencies in athletes to increase contact resiliency and decrease the likelihood of musculoskeletal/brain injury occurrence as a result of player-to-player collisions.

Vladislav Bespomoshchnov
Oppimisen ja kehityksen koordinaattori
+358 40 026 3710
vladislav.bespomoshchnov@vierumaki.fi

Perusteista Poluille: Oikeus osata -ohjelma

Hankkeen tavoitteena on lisätä oppimisympäristöjen monimuotoisuutta verkossa tapahtuvan oppimisen avulla ja työpajatoiminnalla sekä löytää ratkaisuja opiskelijan yksilölliseen opintopolkuun. Kehittämistyön lähtökohtana on tarpeet tarjota vahvempaa tukea perustutkinto-opiskelijoille, joilla on erilaisia tuen tarpeita, esimerkiksi erityisen tuen opiskelijat tai opiskelijat, joilla on rästissä olevia yto-opintoja. Verkko-opintojen ja työpajatyöskentelyn lisääminen mahdollistaa nykyistä joustavampia mahdollisuuksia suorittaa yto-opintoja. Lisäksi toimenpiteillä vahvistetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen yto-osaamista.

Hankkeessa on mukana laaja, 18 ammatillisen oppilaitoksen verkosto, ja hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia.

Annika Sirviö
opinto-ohjaaja
+358 45 7884 2648
annika.sirvio@vierumaki.fi