Hankkeet ja projektit

Tälle sivulle on koottu tietoa hankkeista, joissa Vierumäki on mukana.

Suomen Urheiluopiston käynnissä olevat hankkeet

Tutustu hankkeisiin ja hankekuvauksiin alempana sivulla.

Hankkeen nimi Toteutusaika Rahoittaja
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 1.6.2018-31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö, verkostohanke
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2 1.1.2019-31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö
JUUPEDA 3, Jotain uutta urheiluopistopedagogiikasta 1.1.2020-31.12.2021 Opetushallitus, verkostohanke
KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta 1.5.2018-31.10.2020 Euroopan sosiaalirahasto, verkostohanke
LUODE – Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä 1.1.2018-31.12.2020 Euroopan sosiaalirahasto, verkostohanke
Opintoseteliavustus – Aktiivisena voit hyvin! 1.4.2019-31.3.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa 1.1.2018-31.5.2020 Euroopan aluekehitysrahasto
Osaamismerkit jokaiselle – VST Laatu 4. Vapaan sivistystyön koulutustoiminnan laadunhallinnan kehittäminen 1.4.2019-31.3.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Urheiluakatemian ja valmennuskeskusten harkinnanvarainen kehittämisavustus 1.4.2019-31.3.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö, verkostohanke
Vauhtia Vierumäeltä 1.4.2019-31.3.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö
ATK – Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen 1.4.2019-30.9.2021 Euroopan Sosiaalirahasto
Hockey Partnership for Progress – Building Capacities to reach Equal Minimal Standards (HP4P) 1.1.2019 – 31.12.2021 Co-funded by Erasmus + Programme


Vierumäki Country Clubin käynnissä olevat hankkeet

Tutustu hankkeisiin ja hankekuvauksiin alempana sivulla.

Hankkeen nimi Toteutusaika Rahoittaja
Challenge Tour –osakilpailun olosuhteiden kehittäminen ja European Tour –hakukonseptin valmisteluun 1.1.2018-31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Liikunnan koulutuskeskuksille valtakunnallisesti myönnetyn strategiarahoituksen tavoitteet ovat ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurin laaja-alaisessa uudistamisessa.

Tavoitteena on:

  1. kehittää ja yhtenäistää toimintamalleja ja pedagogisia järjestelyitä,
  2. lisätä henkilöstön osaamista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta,
  3. rakentaa kehitetyn toimintamallin tueksi tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt ja tukipalvelut sekä ottaa käyttöön digitaaliset välineet ja -järjestelmät, jotka tukevat kehitettyä toimintamallia,
  4. uudistaa asiakaslähtöistä viestintää ja vuorovaikutusta sekä
  5. lisätä koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua.

Toimenpiteinä ovat mm. urheiluopistojen yhteisen verkkopedagogiikan ja verkko-opintosisältöjen luominen, digitaalisuusosaamisen ja työvälineiden käytön kehittäminen koulutuksen avulla sekä tutkintojen ohjaus- ja tukiprosessien yhtenäistäminen osana liikunta-alan ammatillista koulutusta.

Strategiarahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen käyttöaika on 1.6.2018-31.12.2020.

Pia Koivisto
projektiasiantuntija
koulutus ja opetus
+358 10 5777 311
pia.koivisto@vierumaki.fi

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2

Hankkeen toimenpiteillä kehitetään ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvää osaamista. Painopistealueina ovat HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen.

Pia Koivisto
projektiasiantuntija
koulutus ja opetus
+358 10 5777 311
pia.koivisto@vierumaki.fi

JUUPEDA 3 – Jotain Uutta Urheiluopistopedagogiikasta

Urheiluopistojen yhteishanke, jota toteutetaan ajalla 1.1.2020-31.12.2021. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Tavoitteena on:

  1. Jalkauttaa urheiluopistoverkoston laadunhallinnan strategian tavoitteet ja toimintatavat sekä varmistaa prosessikuvausten käyttöönotto ja siirtyminen oppilaitosten arkeen.
  2. Yhtenäistää ja suunnitelmallistaa urheiluopistojen laadunhallintatyötä luomalla verkostolle yhteinen laadunhallinnan vuosikello.
  3. Varmistaa urheiluopistojen työelämän kumppaneiden ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadunhallinen käytännöistä ja tavoitteista.
  4. Kehittää urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen toiminta-ajatusta asiakasnäkökulmasta luomalla oppilaitoksille omat tiedolla johtamisen toimintamallit päätöksenteon ja johtamisen tueksi.

Pia Koivisto
projektiasiantuntija
koulutus ja opetus
+358 10 5777 311
pia.koivisto@vierumaki.fi

KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta

Hankkeen päätavoite on antaa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan. Välillisenä tavoitteena on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja taitojen parantaminen, opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen.

Hankkeessa laaditaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausvalmennuksen koulutusohjelma. Uraohjauksen integroimiseksi osaksi ammatillista koulutusta järjestetään työelämän ja opiskelijoiden yhteisiä päiviä, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työnantajien rekrytointiyritysten, ammattiliittojen yritysneuvonnan palveluständejä ja työnhakupajoja opiskelijoille. Jatko-opintopolkujen kuvaus ja markkinointi opiskelijoille sekä ketterän uraohjausmallin kehittäminen.

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Koulutuskeskus Salpaus. Verkostohankkeessa ovat mukana Suomen Urheiluopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto, Liikuntakeskus Pajulahti ja Lahden kansanopisto. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2018-31.10.2020 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Jutta Hautamäki
projektityöntekijä
+358 50 596 7574
jutta.hautamaki@vierumaki.fi

LUODE – Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

LUODE -hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille oppimis- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitojaan. Tulevaisuuden työssä tarvittavia taitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmien avulla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen toimintamalli, joka voidaan liittää osaksi monialaista yhteistyötä opetus- ja kasvatusalalla.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään innostavia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia nuorille ja ennen kaikkea yhdessä nuorten kanssa. Samalla kehitetään mielekkäitä sisältöjä oppilaiden ja opiskelijoiden TET- ja TOP -jaksoihin, jotta nuoret pääsevät varhaisessa vaiheessa tutustumaan omiin kiinnostuksen kohteisiin työelämässä. Luonto-, taide-, liikunta- ja mediasisältöjen monialainen yhdisteleminen pilottitoiminnassa tuottaa nuorille hyvinvointia edistäviä kokemuksia, he oppivat tulevaisuuden tärkeitä elämänhallinnallisia taitoja samalla kun heitä rohkaistaan luovuuteen ja aloitteellisuuteen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopisto. Paikallisia toteuttajia ovat sen lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Urheiluopisto. Hankkeen valtakunnalliseen toteuttajaverkostoon kuuluvat myös Taideyliopisto sekä Suomen Latu. Suomen Urheiluopiston vahvuuksiin hankkeessa kuuluu luonnollisesti liikunta, luonto ja hyvinvointi, joita yhdistelemällä muihin mukana olevin menetelmiin saadaan luotua uusia menetelmiä nuorisoalan tarpeisiin.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen rahoitus on yhteensä noin miljoona euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuus on 75 % ja loppuosa tuensaajien omarahoitusta ja muuta ulkopuolista rahoitusta.

Hanke käynnistyi tammikuun alussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Kiinnostaako sinua yhteistyö hankkeen tavoitteiden puitteissa? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää niin toteutetaan!

www.luodehanke.fi

Paavo Heinonen
projektipäällikkö
+358 50 3028 154
paavo.heinonen@vierumaki.fi

Aktiivisena voit hyvin! (opintoseteliavustus)

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia liikunnallisten aktiviteettien kautta sekä kehittää nuorten ympäristötietoisuutta ja kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Nuorille järjestetään matalan kynnyksen liikunta-alan koulutusta. Tavoitteena on aktivoida nuoria havainnoimaan hyvinvointiaan ja tekemään toimenpiteitä sen edistämiseksi. Järjestämme työttömille liikunta-alan kurssitoimintaa, ehkäisemme syrjäytymistä sekä parannamme mahdollisuuksia jatko-opintoihin tai työnhakuun.

Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama erityisavustus ja sitä toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.3.2020.

Iina Mannonen
projektityöntekijä
+358 44 334 4510
iina.mannonen@vierumaki.fi

Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa

Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa hankkeen tavoitteena on luoda elinvoimaa tuottava, uusi, ennakoivan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimintamalli vastaamaan toimintaympäristön muutosta sote-kentässä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän tarpeisiin. Tavoitteena on luoda hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja alueen väestölle digitaalisuutta hyödyntäen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, yhdessä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän, Vierumäki Country Club Oy:n ja Haaga-Helia AMK Vierumäen yksikön kanssa.

Vierumäen campuksella on vahvaa osaamista liikunnallisten, ennaltaehkäisevien, terveyttä edistävien palvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen eri ikäisille. Hankkeessa on tarkoitus pilotoida 1-3 palvelukonseptia tietyille kohderyhmille, jotka muotoutuvat hankkeen edetessä (ikääntyvät/ työikäiset).

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.5.2020. Päätös rahoituksesta on tullut 8.1.2018 ja hanke käynnistyi kevään 2018 aikana.

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan kuuluvaan, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 kuuluva hanke. Rahoittava viranomainen on Päijät-Hämeen liitto.

Oili Kettunen
projektipäällikkö
+358 407381528
oili.kettunen@vierumaki.fi

 

Osaamismerkit jokaiselle

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyölajiliitoille yhteinen valmennusosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmä, joka luo pysyvän mallin koko Vierumäen kampukselle. Osaamismerkkien pilotointi valmentajien tasokoulutuksissa ja siitä kerätty palaute mahdollistaa merkkien laajemman käytön muissakin koulutuksissa, tukien opiskelijoiden jatkuvan oppimisen prosessia.

Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen kampuksella vallitsee selkeä käsitys siitä, miten osaamismerkkien hyödyntäminen helpottaa opiskelijoiden siirtymistä koulutuksista toiseen.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.3.2020 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jutta Hautamäki
projektityöntekijä
+358 50 596 7574
jutta.hautamaki@vierumaki.fi

Urheiluakatemian ja valmennuskeskusten harkinnanvarainen kehittämisavustus

Tavoitteena on Päijät-Hämeen toimintaympäristön parantaminen huippu-urheilun vaatimusten mukaisesti. PHUra ja verkostokumppanit kehittävät päijäthämäläisten urheilijoiden kaksoisuramahdollisuuksia. Erityisesti opintopolun nivelvaiheisiin ja jatkumoon halutaan panostaa. Yhteistyöllä halutaan mahdollistaa huipulle tähtäävälle urheilijalle yksilöllinen ja laadukas valmennusprosessi, joka pitää sisällään päivittäisvalmennusta, olosuhteita ja asiantuntijapalveluita.

Jukka Tiikkaja
koulutuksen, urheilun ja hyvinvoinnin johtaja
010 5777 450
jukka.tiikkaja@vierumaki.fi

Vauhtia Vierumäeltä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta ja kehittää nykyistä lasten liikuntaa edistävää ja tukevaa sisältöä vapaan sivistystyön kurssitarjontaan, erityisesti 11-15-vuotiaille nuorille. Hankkeessa innovoidaan ja pilotoidaan uutta, monipuolista sisältöä mm. POP-leireille (Perhe On Paras) sekä muihin nuorille suunnattuihin palveluihin (leirikoulut, lajileirit, Nuorten Vierumäki -tuotteet).

Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.3.2020 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Iina Mannonen
projektityöntekijä
+358 44 334 4510
iina.mannonen@vierumaki.fi

ATK – Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan asiantuntijaorganisaatioiden työntekijöitä osallistavia
toimintamalleja, joiden avulla tietointensiiviset palveluyritykset ja asiantuntijaorganisaatiot voivat parantaa
tuottavuuttaan ja henkilöstön työhyvinvointia.

Tähän päästään
1) tukemalla tietotyötä tekevien työn hallintaa, innovaatiokykyä ja itsensä johtamisen taitoja
2) vahvistamalla tietotyöläisten taitoja fyysisestä toimintakyvystä ja työstä palautumisesta huolehtimiseen
3) kehittämällä organisaatioiden toimintakulttuuria vahvistavia toimintatapoja, erityisesti proaktiivisuuden johtamista, joka tukee aivotyöläisten tuottavuutta ja työssä jaksamista.

Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaisia toimintamalleja aivotyöläisten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen. Kehitetyt toimintatavat ja -mallit levitetään muiden asiantuntijaorganisaatioiden käytettäviksi ja niistä viestitään myös muille sidosryhmille, mukaan lukien työelämän kehittämisverkostot ja muut työelämä- ja kasvupalvelutoimijat.

Verkostohankkeen toimijat ovat Lahden ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Suomen Urheiluopisto ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö. Hankkeen rahoittava viranomainen on Hämeen ELY-keskus.

Milla Lähdeniemi
projektityöntekijä
+358 10 5777 213
milla.lahdeniemi@vierumaki.fi

Hockey Partnership for Progress – Building Capacities to reach Equal Minimal Standards (HP4P)

HPP project aims are: Development, Education, Training, Good Governance and Knowledge Exchange to improve practices and skills of leaders and managers, coaching staff, game officials and players of the Ice Hockey Federations of Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Republic of North Macedonia.

The project mission is to improve good governance in sport which influences all the other sub-systems and stakeholders and to address key stakeholders (coaches, referees and players) with specific topics in order to improve their role as active members of the ice hockey ecosystem.

As an expert partner in the HPP project Vierumäki is in charge of coach development through creation of development materials and organizing the HPP Coach Academy. The aim of the HPP Coach Academy is harmonization of the licensing conditions to improve the ability of the coaching staff to create and run better and safer youth development programs, provide better advice for players, improve their first aid response, decrease number and severity of injuries, improve their conduct towards other stakeholders (mainly Game Officials) and increase their employment possibilities. In addition, the HPP Coaching Academy is also aiming at educating coaching staff to actively participate in organizational development via good governance awareness-rising activities.

Frauke Kubischta
Project Manager, Manager for International Ice Hockey Operations
+358 40 1690 877
frauke.kubischta@vierumaki.fi