Hankkeet ja projektit

Tälle sivulle on koottu erilaiset hankkeet ja projektit, joissa Vierumäki on mukana.

Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa

Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa hankkeen tavoitteena on luoda elinvoimaa tuottava, uusi, ennakoivan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimintamalli vastaamaan toimintaympäristön muutosta sote-kentässä Päijät -Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän tarpeisiin. Tavoitteena on luoda hyvinvointia- ja terveyttä edistäviä, käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja alueen väestölle digitaalisuutta hyödyntäen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, yhdessä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän, Vierumäki Country Club Oy:n ja Haaga-Helia AMK Vierumäen yksikön kanssa.

Vierumäen campuksella on vahvaa osaamista liikunnallisten, ennaltaehkäisevien, terveyttä edistävien palvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen eri ikäisille. Hankkeessa on tarkoitus pilotoida 1-3 palvelukonseptia tietyille kohderyhmille, jotka muotoutuvat hankkeen edetessä (ikääntyvät/ työikäiset).

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2019. Päätös rahoituksesta on tullut 8.1.2018 ja hanke käynnistyy kevään 2018 aikana.

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan kuuluvaan, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 kuuluva hanke. Rahoittava viranomainen on Päijät-Hämeen liitto.

Sarianna Manselius
Hankepäällikkö
+358 405008367
sarianna.manselius@vierumaki.fi

Oili Kettunen
Hanketyöntekijä
+358 407381528
oili.kettunen@vierumaki.fi

LUODE – Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

LUODE -hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille oppimis- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitojaan. Tulevaisuuden työssä tarvittavia taitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmien avulla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen toimintamalli, joka voidaan liittää osaksi monialaista yhteistyötä opetus- ja kasvatusalalla.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään innostavia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia nuorille ja ennen kaikkea yhdessä nuorten kanssa. Samalla kehitetään mielekkäitä sisältöjä oppilaiden ja opiskelijoiden TET- ja TOP -jaksoihin, jotta nuoret pääsevät varhaisessa vaiheessa tutustumaan omiin kiinnostuksen kohteisiin työelämässä. Luonto-, taide-, liikunta- ja mediasisältöjen monialainen yhdisteleminen pilottitoiminnassa tuottaa nuorille hyvinvointia edistäviä kokemuksia, he oppivat tulevaisuuden tärkeitä elämänhallinnallisia taitoja samalla kun heitä rohkaistaan luovuuteen ja aloitteellisuuteen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopisto. Paikallisia toteuttajia ovat sen lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Urheiluopisto. Hankkeen valtakunnalliseen toteuttajaverkostoon kuuluvat myös Taideyliopisto sekä Suomen Latu. Suomen Urheiluopiston vahvuuksiin hankkeessa kuuluu luonnollisesti liikunta, luonto ja hyvinvointi, joita yhdistelemällä muihin mukana olevin menetelmiin saadaan luotua uusia menetelmiä nuorisoalan tarpeisiin.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen rahoitus on yhteensä noin miljoona euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuus on 75 % ja loppuosa tuensaajien omarahoitusta ja muuta ulkopuolista rahoitusta.

Hanke käynnistyi tammikuun alussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Kiinnostaako sinua yhteistyö hankkeen tavoitteiden puitteissa? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää niin toteutetaan!

Paavo Heinonen
Projektipäällikkö
+358 50 3028 154
paavo.heinonen@vierumaki.fi

Sujuvat, käyttäjälähtöiset palvelut-hanke

Tässä hankkeessa kehitämme vapaa-ajan liikunta- ja hyvinvointimatkailupalveluitamme yhdessä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Osallistamme aktiiviset asiakasraatilaisemme mukaan kehittämään toimintojamme. Lisäksi pidämme tähtäimessä jo Lahti 2017 -MM-kisoja. Tämän hankkeen rahoittajana toimii Päijät-Hämeen maakuntaliitto.

Kasvua kansainvälisyydestä -ohjelma

Digitaalista työhyvinvointikonseptia kehitetään koko Vierumäen kampuksen voimin. Osallistamme opiskelijat, opetushenkilöstön, huippu-urheilun valmennuskeskuksen sekä Haaga-Helian osaamisen yhdessä eri palveluntuottajien kesken. Happy Healthy People at Work -palvelukonseptin kehittämistä on rahoittamassa Tekesin Kasvua kansainvälisyydestä -ohjelma.