Hankkeet ja projektit

Tälle sivulle on koottu tietoa hankkeista, joissa Vierumäki on mukana.

Suomen Urheiluopiston käynnissä olevat hankkeet

Tutustu hankkeisiin ja hankekuvauksiin alempana sivulla.

Hankkeen nimi Toteutusaika Rahoittaja
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 1.6.2018-31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö, verkostohanke
JUUPEDA 2, Jotain uutta urheiluopistopedagogiikasta 1.1.2019-31.12.2019 Opetushallitus, verkostohanke
KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta 1.5.2018-31.10.2020 Euroopan sosiaalirahasto, verkostohanke
LUODE – Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä 1.1.2018-31.12.2020 Euroopan sosiaalirahasto, verkostohanke
Opintoseteliavustus – Liikunnanohjaamisen perusteet -koulutus maahanmuuttajille 1.4.2018-30.6.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Seuramanageritoiminnan käynnistäminen 1.4.2018-1.7.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa 1.1.2018-31.12.2019 Euroopan aluekehitysrahasto
VST Laatu 3 – Vapaan sivistystyön koulutustoiminnan laadunhallinnan kehittäminen 1.4.2018-31.5.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö
ESSA – Kansainvälisen liikunta-alan koulutus- ja työelämäselvitys ja työelämän osaamistarpeiden kartoitus 2016-2019 Erasmus+, verkostohanke
Urheiluakatemian ja valmennuskeskusten harkinnanvarainen kehittämisavustus 1.4.2018-31.3.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö, verkostohanke
Vanhan voimistelusalin muuttaminen toiminnalliseksi lähiliikuntapaikaksi 1.1.2018-31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö
ÄLLI – Älykkäät liikkumispalvelut 1.11.2018-30.4.2019 Uudenmaan liitto, Suomen Kasvukäytävä
Hockey Partnership for Progress – Building Capacities to reach Equal Minimal Standards (HP4P) 1.1.2019 – 31.12.2021 Co-funded by Erasmus + Programme


Vierumäki Country Clubin käynnissä olevat hankkeet

Tutustu hankkeisiin ja hankekuvauksiin alempana sivulla.

Hankkeen nimi Toteutusaika Rahoittaja
Challenge Tour –osakilpailun olosuhteiden kehittäminen ja European Tour –hakukonseptin valmisteluun 1.1.2018-31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Liikunnan koulutuskeskuksille valtakunnallisesti myönnetyn strategiarahoituksen tavoitteet ovat ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurin laaja-alaisessa uudistamisessa.

Tavoitteena on:

  1. kehittää ja yhtenäistää toimintamalleja ja pedagogisia järjestelyitä,
  2. lisätä henkilöstön osaamista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta,
  3. rakentaa kehitetyn toimintamallin tueksi tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt ja tukipalvelut sekä ottaa käyttöön digitaaliset välineet ja -järjestelmät, jotka tukevat kehitettyä toimintamallia,
  4. uudistaa asiakaslähtöistä viestintää ja vuorovaikutusta sekä
  5. lisätä koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua.

Toimenpiteinä ovat mm. urheiluopistojen yhteisen verkkopedagogiikan ja verkko-opintosisältöjen luominen, digitaalisuusosaamisen ja työvälineiden käytön kehittäminen koulutuksen avulla sekä tutkintojen ohjaus- ja tukiprosessien yhtenäistäminen osana liikunta-alan ammatillista koulutusta.

Strategiarahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen käyttöaika on 1.6.2018-31.12.2020.

Hannele Kaperi
opettaja
+358 10 5777 218
hannele.kaperi@vierumaki.fi

Jukka Leivo
rehtori
+ 358 10 5777 250
jukka.leivo@vierumaki.fi

JUUPEDA 2 – Jotain Uutta Urheiluopistopedagogiikasta

Urheiluopistojen yhteishanke, jota toteutetaan ajalla 1.1.-31.12.2019. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Urheiluopistopedagogiikan laatustrategian luominen: yhteinen laatukäsitys, toimintaympäristön määrittely, laatuvisio ja laatustrategia vuosille 2019-2020
  2. Urheiluopistopedagogiikan laatujärjestelmän tietosisällön ja sisällöllisen viitekehyksen rakentaminen
  3. Opistokohtaisen urheiluopistopedagogiikan laatujärjestelmän päivittäminen laaditun tietosisällön mukaiseksi
  4. Vertaisarvioinnin työkalun jalkauttaminen urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen vertaisoppimisen kulttuurin kehittämiseksi ja laadunhallinnan johtamisen tueksi
  5. Verkoston oppilaitosten välinen laatujärjestelmien vertaisarviointi: kehityskohteita- ja ideoita vertaisoppimisen kulttuurin vahvistamiseksi ja laadunhallinnan johtamisen tueksi

Hanke on urheiluopistojen verkostohanke ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Lue lisää täältä.

Pia Koivisto
koulutussuunnittelija
+358 10 5777 311
pia.koivisto@vierumaki.fi

KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta

Hankkeen päätavoite on antaa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan. Välillisenä tavoitteena on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja taitojen parantaminen, opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen.

Hankkeessa laaditaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausvalmennuksen koulutusohjelma. Uraohjauksen integroimiseksi osaksi ammatillista koulutusta järjestetään työelämän ja opiskelijoiden yhteisiä päiviä, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työnantajien rekrytointiyritysten, ammattiliittojen yritysneuvonnan palveluständejä ja työnhakupajoja opiskelijoille. Jatko-opintopolkujen kuvaus ja markkinointi opiskelijoille sekä ketterän uraohjausmallin kehittäminen.

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Koulutuskeskus Salpaus. Verkostohankkeessa ovat mukana Suomen Urheiluopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto, Liikuntakeskus Pajulahti ja Lahden kansanopisto. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2018-31.10.2020 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hannele Kaperi
opettaja
+358 10 5777 218
hannele.kaperi@vierumaki.fi

LUODE – Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

LUODE -hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille oppimis- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitojaan. Tulevaisuuden työssä tarvittavia taitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmien avulla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen toimintamalli, joka voidaan liittää osaksi monialaista yhteistyötä opetus- ja kasvatusalalla.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään innostavia koulutuksia, kursseja ja tapahtumia nuorille ja ennen kaikkea yhdessä nuorten kanssa. Samalla kehitetään mielekkäitä sisältöjä oppilaiden ja opiskelijoiden TET- ja TOP -jaksoihin, jotta nuoret pääsevät varhaisessa vaiheessa tutustumaan omiin kiinnostuksen kohteisiin työelämässä. Luonto-, taide-, liikunta- ja mediasisältöjen monialainen yhdisteleminen pilottitoiminnassa tuottaa nuorille hyvinvointia edistäviä kokemuksia, he oppivat tulevaisuuden tärkeitä elämänhallinnallisia taitoja samalla kun heitä rohkaistaan luovuuteen ja aloitteellisuuteen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopisto. Paikallisia toteuttajia ovat sen lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Urheiluopisto. Hankkeen valtakunnalliseen toteuttajaverkostoon kuuluvat myös Taideyliopisto sekä Suomen Latu. Suomen Urheiluopiston vahvuuksiin hankkeessa kuuluu luonnollisesti liikunta, luonto ja hyvinvointi, joita yhdistelemällä muihin mukana olevin menetelmiin saadaan luotua uusia menetelmiä nuorisoalan tarpeisiin.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen rahoitus on yhteensä noin miljoona euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuus on 75 % ja loppuosa tuensaajien omarahoitusta ja muuta ulkopuolista rahoitusta.

Hanke käynnistyi tammikuun alussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Kiinnostaako sinua yhteistyö hankkeen tavoitteiden puitteissa? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää niin toteutetaan!

www.luodehanke.fi

Paavo Heinonen
projektipäällikkö
+358 50 3028 154
paavo.heinonen@vierumaki.fi

Liikunnanohjaamisen perusteet -koulutus maahanmuuttajille (opintoseteliavustus)

Hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotouttamista ja integraatiota yhteiskuntaan. Kotouttamista tuetaan tarjoamalla maksuton koulutus liikunta-alasta kiinnostuneille maahanmuuttajille. Hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien tietoja ja taitoja liikuntaa, hyvinvointia ja ohjaamisen perusteita koskien.

Hankkeeseen sisältyy ohjausharjoittelu viikko, jonka aikana jokainen osallistuja pääsee ohjaamaan liikuntaa erilaisillekohderyhmille. Koulutus kannustaa ja tukee osallistujia hakeutumaan liikunta-alan opintoihin tai töihin. Ohjaustaitojen, erilaisten harjoitteiden ja uusien liikuntalajien lisäksi opiskelija oppii suomen kielen teemasanastoa kyseisten aihepiirien ympäriltä. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntatuokioita erilaisille kohderyhmille.

Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama erityisavustus ja sitä toteutetaan ajalla 1.4.2018-30.6.2019.

Iina Mannonen
projektityöntekijä
+358 44 334 4510
iina.mannonen@vierumaki.fi

Seuramanageritoiminnan käynnistäminen

Tarkoituksena on suunnitella, kehittää ja kokeilla urheiluseuroja varten koulutusmuoto (prosessi), jonka avulla seuran johto ja avainhenkilöt oppivat uusia varainhankinnan taitoja ja menetelmiä. Hankkeen toiminta tukee yhdenvertaisuuden edistämistä mm. seurojen varainhankinnan ja osaamisen lisäämisen kautta. Tämä mahdollistaa perheiden paremman osallistumisen urheiluseurojen toimintaan.

Hankeen toteutusaika on 1.4.2018-1.7.2019 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pertti Pohjola
johtamisen kouluttaja
+358 10 5777 278
pertti.pohjola@vierumaki.fi

Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa

Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa hankkeen tavoitteena on luoda elinvoimaa tuottava, uusi, ennakoivan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimintamalli vastaamaan toimintaympäristön muutosta sote-kentässä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän tarpeisiin. Tavoitteena on luoda hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja alueen väestölle digitaalisuutta hyödyntäen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, yhdessä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän, Vierumäki Country Club Oy:n ja Haaga-Helia AMK Vierumäen yksikön kanssa.

Vierumäen campuksella on vahvaa osaamista liikunnallisten, ennaltaehkäisevien, terveyttä edistävien palvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen eri ikäisille. Hankkeessa on tarkoitus pilotoida 1-3 palvelukonseptia tietyille kohderyhmille, jotka muotoutuvat hankkeen edetessä (ikääntyvät/ työikäiset).

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2019. Päätös rahoituksesta on tullut 8.1.2018 ja hanke käynnistyy kevään 2018 aikana.

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan kuuluvaan, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 kuuluva hanke. Rahoittava viranomainen on Päijät-Hämeen liitto.

Oili Kettunen
projektipäällikkö
+358 407381528
oili.kettunen@vierumaki.fi

Vapaan sivistystyön koulutustoiminnan laadunhallinnan kehittäminen

Hankkeen avulla vahvistetaan Suomen Urheiluopiston laadunhallinnan prosesseja vapaan sivistystyön osalta. Toiminnan arviointia ja jatkuvaa parantamista kehitetään palautejärjestelmää uudistamalla.

Hankkeen teemat ja vaiheet ovat 1) vapaan sivistystyön laatukäsikirjan edelleen kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi, 2) palautejärjestelmän kehittäminen koskemaan kaikkia vapaan sivistystyön tuotteita sekä mallikyselypohjien luominen eri asiakasryhmille sekä 3) osaamismerkkijärjestelmän laajentaminen muihin koulutuksiin sekä sähköisen alustan luominen merkkien jakamista varten.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2018-31.5.2019 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jutta Hautamäki
projektityöntekijä
jutta.hautamaki@vierumaki.fi

ESSA – European Sector Skills Alliance for Sport

Essa – European Sector Skills Alliance for Sport on Erasmus + rahoitteinen eurooppalainen verkostohanke, jota hallinnoi EOSE – European Observatoire of Sport and Employment. Hanketta toteutetaan vuosien 2016-2019 ajan.

Hankkeessa toteutetaan kansainvälisen liikunta-alan koulutus- ja työelämäselvitys sekä laaditaan työelämän osaamistarpeiden kartoitus.  Päätösseminaari pidetään Suomessa lokakuussa 2019.

Mairit Pellinen
kv-koordinaattori
+358 40 0941 559
mairit.pellinen@vierumaki.fi 

Urheiluakatemian ja valmennuskeskusten harkinnanvarainen kehittämisavustus

Valtakunnallisen valmennus- ja liikuntakeskus Pajulahden ja Suomen Urheiluopiston yhteishanke, jota toteutetaan ajalla 1.4.2018-31.3.2019. Hanketta hallinnoi Liikuntakeskus Pajulahti ja rahoittava viranomainen on Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Avustus käytetään huippu-urheilun valmennuksen ja valmennusosaamisen kehittämiseen valmennuskeskusten ja urheiluakatemian yhteistyöllä Päijät-Hämeen toimintaympäristössä.

Toimenpiteillä vahvistetaan suomalaisen huippu-urheilun kilpailukykyä ja huippu-urheilun eettisesti kestävää pohjaa. Hankkeen tavoiteltuja vaikutuksia ovat mm. kestävyyslajien harjoittelumallien selkeyttäminen, kestävyyslajien ja vammaisurheilun osaamisen ja aseman vahvistaminen, kouluttajaosaamisen lisääntyminen, pedagogisen toimintamallin yhtenäistäminen urheiluvalmennuksessa sekä liikuntateknologian entistä parempi hyödyntäminen päivittäisvalmennuksessa.

Ismo Hämäläinen
valmennuskeskuksen johtaja
+358 10 5777 450
ismo.hamalainen@vierumaki.fi

Vanhan voimistelusalin muuttaminen toiminnalliseksi lähiliikuntapaikaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella Urheiluopiston vanha voimistelusali muutetaan lähiliikuntapaikaksi. Tilan käytön kohderyhmänä ovat lapset ja perheliikunta. Tiloihin asennetaan trampoliinipaikka ja parkour-seinämä. Tilan seinät hyödynnetään puolapuilla ja köysien avulla tapahtuvaan taitoharjoitteluun.

Rahoituksen käyttöaika 1.1.2018-31.12.2020.

Ismo Hämäläinen
valmennuskeskuksen johtaja
+358 10 5777 450
ismo.hamalainen@vierumaki.fi

ÄLLI – Älykkäät liikkumispalvelut

Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia käyttäjälähtöisiä liikkumispalveluita. Hanketta toteuttaa Espoon kaupunki yhdessä Suomen Urheiluopiston kanssa. Suomen Urheiluopisto vastaa työpaketin 3 toteuttamisesta, missä työmatkaliikkujille kehitetään ja pilotoidaan Happy Healthy People palvelukonseptia, johon liitetään matka- ja hiilijalanjälkitoiminto. Kokonaisuudella pyritään tukemaan yksilötason hyvinvointia ja terveyttä.

Hanke on verkostohanke, jota rahoitetaan Uudenmaan liiton ja Suomen Kasvukäytäväverkoston AIKO-rahoituksella. Hanketta toteutetaan ajalla 1.11.2018-30.4.2019.

Milla Lähdeniemi
projektityöntekijä
+358 50 3479 904
milla.lahdeniemi@vierumaki.fi

Hockey Partnership for Progress – Building Capacities to reach Equal Minimal Standards (HP4P)

HPP project aims are: Development, Education, Training, Good Governance and Knowledge Exchange to improve practices and skills of leaders and managers, coaching staff, game officials and players of the Ice Hockey Federations of Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Republic of North Macedonia.

The project mission is to improve good governance in sport which influences all the other sub-systems and stakeholders and to address key stakeholders (coaches, referees and players) with specific topics in order to improve their role as active members of the ice hockey ecosystem.

As an expert partner in the HPP project Vierumäki is in charge of coach development through creation of development materials and organizing the HPP Coach Academy. The aim of the HPP Coach Academy is harmonization of the licensing conditions to improve the ability of the coaching staff to create and run better and safer youth development programs, provide better advice for players, improve their first aid response, decrease number and severity of injuries, improve their conduct towards other stakeholders (mainly Game Officials) and increase their employment possibilities. In addition, the HPP Coaching Academy is also aiming at educating coaching staff to actively participate in organizational development via good governance awareness-rising activities.

Frauke Kubischta
Project Manager, Manager for International Ice Hockey Operations
+358 40 1690 877
frauke.kubischta@vierumaki.fi

Challenge Tour –osakilpailun olosuhteiden kehittäminen ja European Tour -hakukonseptin valmistelu

Hankkeessa kehitetään kansainvälisen golfin kilpailu- ja tapahtumatoimintaa huipputasolle ja kootaan kansainvälinen golftoimijoiden verkosto. Lisäksi valmistellaan European Tour –tapahtumaa vuosille 2019-2020. Toimenpiteinä ovat mm. kokeilukehittäminen ja pilotointi liittyen Challenge Tour ja European Tour –kärkitapahtumiin. Hankkeessa haetaan lisäksi uusia digitaalisia kilpailutoimintaa helpottavia ratkaisuja.

Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus ja sitä toteutetaan ajalla 1.1.2018-31.12.2020.

Jan Ruoho
toimitusjohtaja
Vierumäki Golf Oy
+358 10 5777 400
jan.ruoho@vierumaki.fi