Siirry sisältöön

Kohti kestävämpää liikunta-alaa

Ilmakuva luonto talvi pienempi

Vierumäki 24.2.2023

Suomen Urheiluopistossa on käynnissä Opetushallituksen rahoittama Kestävämpi liikunta-ala -hanke. Hankkeen keskeiset tavoitteet pohjautuvat Agenda2030-toimintaohjelmaan. Tässä blogissa tuomme esiin teeman kannalta keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita sekä esittelemme jo otettuja konkreettisia askeleita kohti entistä kestävämpää liikunta-alaa.


Teksti: Iina Mannonen, KELI-hankkeen projektiasiantuntija

Kohti kestävämpää liikunta-alaa

Vastuullisuus ja kestävä kehitys puhuttavat vahvasti myös liikunta-alalla. Sään ääriolosuhteet aiheuttavat haasteita ulkoilmassa järjestettäville lajeille. Kisa- ja harjoitusmatkat kuormittavat ympäristöä niin urheilijoiden kuin yleisönkin toimesta. Erilaisten liikuntapaikkojen hoito- ja energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa eri keinoin.

Päivitetyn koulutus-, liikunta- ja hyvinvointiosaamisen juurruttaminen arkeen ja sen jakaminen työpaikoille on entistäkin tärkeämpää. On tärkeää miettiä, mihin omalla tekemisellämme voimme vaikuttaa.

Me Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä haluamme tehdä oman osuutemme liikunta-alan vastuullisten ja kestävämpien toimien eteen. Vaikka Vierumäellä on vuosien mittaan tehty paljon kestävämmän tulevaisuuden eteen, tekemistä riittää kuitenkin edelleen niin paljon, kun olemme siihen valmiit resurssien puitteissa panostamaan.

Tammikuussa 2023 Sitran julkaisemat megatrendit saavat pohtimaan maapallomme tulevaisuutta. Megatrendeissä kuvataan yhteiskunnan kehityssuuntia ja niihin liittyviä muutoksia, jotta myös planeettamme uudet sukupolvet saavat nauttia merkityksellisestä elämästä tulevaisuudessa. Sitran julkaisu on selvästi koskettanut monia ja avannut kahvipöytäkeskusteluja myös urheiluopistolla.

Taustalla Agenda2030

Suomen Urheiluopiston Kestävämpi liikunta-ala - eli KELI-hanke pohjautuu vahvasti maailmanlaajuisen kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, Agenda2030:een. Sen tavoitteena on turvata hyvinvointia kestävällä tavalla, maapallon kantokyvyn rajoissa ja tehdä maailmasta hyvä paikka elää myös tulevaisuudessa. Agenda2030 on rakennettu seitsemäntoista kestävän kehityksen teeman ympärille, joita myös me liikunta-alalla olemme omalla toiminnallamme ratkomassa.

Suomen Urheiluopiston KELI -hankkeen toimintaa ohjaavat kolme kärkiteemaa, joiden avulla uskomme olevamme askeleen lähempänä Agenda2030 tavoitteita.

Tavoitteet ovat:

 • Henkilöstön sitouttaminen ja osaamisen kehittäminen vastuullisuus ja kestävän kehityksen teemoissa

 • Kestävän kehityksen näkökulmat osana opiskelijan työelämässä oppimisen prosessia

 • Opiskelijoiden vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osaamisen jakaminen liikunta-alan työpaikoille

CO2-mittaus opiskelijaryhmälle

Yksi KELI-hankkeen konkreettisista toimenpiteistä oli loppuvuonna 2022 tehty opiskeluviikon hiilijalanjäljen mittaus liikunnanohjauksen perustutkinnon toisen vuosikurssin opiskelijoille. Mittaus toteutettiin yhteistyössä Positive Impact -asiantuntijayrityksen kanssa.

Mittauksen pohjana toimi kysely, jolla kartoitettiin opiskelijoiden keskimääräistä hiilijalanjälkeä. Kyselyn pääteemoiksi nostettiin asumiseen ja energiankulutukseen, matkustukseen, ruokailuun sekä kulutuskäyttäytymiseen liittyvät teemat.

Kestävä kehitys osana työelämässä oppimista

Tammikuussa 2023 käynnistynyt perustutkinto-opiskelijoiden työelämäjakso siirtää opiskelijoiden ajatuksia omasta arjen vastuullisuudesta myös työpaikkojen vastuullisuusasioihin. Opiskelijat tarkkailevat työympäristöä ja pohtivat, miten kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvät teemat näkyvät työpaikalla eri tilanteissa. Työelämässä oppimisen jakson aikana mietitään, mitä konkreettisia ilmastonmuutokseen vaikuttavia toimia työpaikalla näkyy esimerkiksi materiaaleihin, kierrätykseen, sähkön- ja vedenkäyttöön tai matkustukseen liittyen. Lisäksi opiskelijat pohtivat, millaisia vastuullisia toimintatapoja he itse pyrkivät huomioimaan työelämässä.

Työelämäjakson jälkeen keväällä puretaan tehtävästä nousseita ajatuksia sekä käydään yhteisesti läpi hiilijalanjälkimittauksesta nousseita tuloksia dialogin keinoin. Keskustelun sekä tulosten avulla on tarkoitus herättää oivalluksia teemaan liittyen sekä tunnistaa, mistä arjen valintojen merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät.

Kestävyystyöpaja työelämän edustajille ja työharjoittelijoille

Osana KELI-hanketta Suomen Urheiluopiston työelämän edustajille sekä työharjoittelijoille järjestettiin työpaja kestävän kehityksen aiheisiin pohjaten. Työpajassa teemaa tarkasteltiin erityisesti liikunta-alan ja Vierumäen näkökulmasta sekä pohdittiin yhdessä konkreettisia kestävän toiminnan toteutustapoja. Työpajassa heräteltiin myös ajatuksia siitä, kuinka toimia työyhteisönä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Työpajan toteuttivat Liike Ry:n Miia Hautakangas sekä Suomen Urheiluopiston työelämäkoordinaattori Hannele Kaperi.

Opetushenkilöstön kestävyys- ja vastuullisuusosaamisen lisääminen

Joulukuussa 2022 käynnistetiin opetushenkilöstölle suunnattu kestävämmän liikunta-alan teematyöskentely yhdessä Positive Impactin kanssa. Työskentelyn tavoitteena on herätellä ajatuksia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teeman ympärille sekä erityisesti siihen, miten nämä asiat näkyvät opettajan arjessa. Punaisena lankana koko toiminnalle on opettajan esimerkillinen ja tietoinen kestävä sekä vastuullinen toiminta. Toiminnan uskotaan heijastuvan läpileikkaavasti opiskelijoiden päivittäiseen tekemiseen.

Ensimmäisen workshopin pohjalta laadittiin materiaalipankki, jonka avulla jokainen työntekijä pääsee käsiksi vastuullisuus- ja kestävyysteemaisille ”verkko-oppitunneille”. Oppituntien sisällöt ovat jaoteltu 11 eri teeman sisälle ja ne pohjautuvat kestävän kehityksen Agenda2030:n sisältöihin – painottuen kuitenkin liikunta-alan näkökulmaan.

Oppituntien teemat ovat jaoteltu ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden teemojen alle seuraavasti:

 • Hiilineutraali liikunta-ala

 • Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

 • Materiaalitehokkuus

 • Terveellinen ravinto ja puhdas vesi

 • Terveys ja hyvinvointi

 • Koulutus ja osaaminen

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

 • Kestävät yhteisöt

 • Eriarvoisuuden vähentäminen

 • Rauha ja oikeudenmukaisuus sekä  

 • Yhteistyö

Oppituntien lisäksi opetushenkilöstölle on laadittu toimenpidepankki, joka sisältää yli 300 kestävän kehityksen toimenpidettä. 

Yhdessä toiveikkaasti kohti kestävämpiä ratkaisuja

Huoli tulevaisuudesta ja ilmastoon liittyvistä asioista on varmasti konkreettinen ja läsnä arjen pohdinnoissa useilla meistä. Lohdullista on, että voimme kuitenkin todeta jo tekevämme paljon näiden asioiden kehittämiseksi. Päällimmäisenä on toive siitä, että yhdessä saamme aikaan muutosta ja luomme toiminnallamme edelleen kestävämpiä ja vastuullisempia toimintatapoja. Kestävä liikunta-ala -hankkeella pyrimme varmoin askelin, kohti kirkasta, merkityksellistä ja innostavaa tulevaisuutta.


Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Iina Mannonen, projektiasiantuntija
iina.mannonen@vierumaki.fi
puh. + 358 504 100 253


Lähteitä ja linkkejä: