Peruutusehdot

Vierumäki-yhtiöiden varaus- ja peruutusehdot

1. Soveltamisala ja erityisehdot

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin osapuoliin jotka käyttävät, tilaavat, ostavat tai varaavat Vierumäkiyhtiöiden tuottamia palveluita. Myöhemmin tässä dokumentissa osapuolta nimitetään yhteisesti Asiakkaaksi. Vierumäki yhtiöihin kuuluvat, Vierumäen Urheiluopiston kannatussäätiö, Vierumäki Country Club Oy, Vierumäki Golf Oy, Vierumäki Golf Club Oy, Vierumäki Golf Resort Oy ja Vierumäen Infra. Myöhemmin tässä dokumentissa Vierumäki yhtiöitä nimitetään yhteisesti Toimittajaksi. Kuvattuja ehtoja sovelletaan kaikkiin Asiakkaiden tekemiin tilauksiin tai varauksiin jotka ovat osoitettu Toimittajalle. Lisäksi ehtoja sovelletaan tilauksien, tuotteiden tai palveluiden käyttämiseen soveltuvin osin. Ehdot koskevat kaikkia käytössä olevia tilaus tai varausmuotoja kuten, puhelin, sähköposti, SMS viesti, kirje, verkkokauppa tai siihen rinnastettava verkkopalvelu, suullinen tilaus tai varaus jne.

Mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle toimitetaan tilauksesta tai varauksesta kirjallinen vahvistus sähköisessä muodossa.

Toimittaja ei tuota kaikkia palveluita itsenäisesti. Kolmansien tuottamissa palveluissa saattaa olla Toimittajan ehdoista poikkeavia varaus ja peruutusehtoja. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle poikkeavista varaus– ja peruutusehdoista tilauksen tai varauksen yhteydessä.

2. Varaus ja vahvistus

Mikäli muuta ei ole mainittu, Asiakkaan on tilausta tai varausta tehdessään ilmoitettava Toimittajan tilaukseen tai varaukseen määrittämät tiedot. Tilauksen tai varauksen yhteydessä Asiakkaalle ilmoitetaan Toimittajan hyväksymä maksutapa ja siihen liittyvä maksuaika. Maksuajat ja maksutavat saattavat vaihdella yritys ja yksityisasiakkaiden välillä.

Toimittaja perii myyntipalvelun kautta tehdyistä varauksista hinnaston mukaisen lisämaksun.

Tilaus, varaus tai toimitus sitoo Toimittajaa, kun se on vahvistettu Asiakkaalle, kirjallisesti tai sähköisesti. Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, asettaa ennakko tai varausmaksu, joka määräytyy tilattavan tai varattavan palvelun perusteella. Asiakas vahvistaa varauksen tai tilauksen maksamalla siitä ennakko tai varausmaksun Toimittajan määrittämällä maksutavalla Toimittajan määrittämän aikana.

3. Varauksen maksaminen laskulla

Yritysasiakkailla on mahdollisuus saada tilauksesta tai varauksesta lasku. Laskun tuottaminen ja toimittaminen edellyttävät, että Asiakkaalla on etukäteen luotu laskutussopimus Toimittajan kanssa.

Laskuun lisäämme laskutuslisän 15€.

4. Majoitus

4.1. Asiakkaan saapuminen ja lähtö

Tulopäivänä varaukseen liittyvä majoitus on asiakkaan käytettävissä klo 16.00 alkaen ja se on luovutettava viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä. Poikkeuksena loma-asuntojen, mökkien, omistaja-asiakkaiden sekä kurssilaisten check in aika joka on klo 16.00, ellei varauksella toisin mainita.

Asiakkaalla on mahdollisuus maksutta suorittaa late check out, mikäli majoituskapasiteettia on vapaana.

Varauksella olevaa majoitustilaa pidetään asiakkaalle varattuna klo 18:00 saakka. Mikäli asiakkaan toiveesta check in on klo 18:00 jälkeen, tulee siitä etukäteen ilmoittaa Toimittajalle varauksen peruuntumisen uhalla.

Mikäli Toimittajalla ei kykene toimittamaan varauksen kohteena olevaa tuotetta tai tilatyyppiä, on se velvollinen ilman erillistä korvausta toimittamaan lähin mahdollinen vastaavan tasoinen tila tai tuote. Asiakkaalla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen, mikäli asian selvittäminen aiheuttaa Asiakkaalle matka- tai puhelinkuluja.

4.2. Huonevarauksen peruutus ja saapumatta jääminen

Asiakas voi peruttaa yksittäisen huonevarauksen kustannuksitta viimeistään klo 18:00 mennessä varausta edeltävänä päivänä. Loma-asuntojen ja Mökkien sekä varausten, jotka sisältävät huonevarauksen lisäksi muita palveluita sekä kampanjahinnoitellut varaukset, peruutusehdot on kuvattu myöhemmin.

Mikäli asiakas jää saapumatta on Toimittajalla oikeus veloittaa häneltä majoituksen osalta yhden vuorokauden hinta, ellei huonetta saada myytyä edelleen. Mikäli varaukseen liittyy muitakin tuotteita tai palveluita, noudatetaan myöhemmin kuvattuja varauksen peruutusehtoja kokonaisuudessaan myös huonevarauksen osalta.

Tilanteessa missä varauksella on majoittumassa useampia henkilöitä ja joku majoittujista peruttaa varauksensa, ovat loput seurueen Asiakkaat velvollisia vastaamaan kustannus erotuksesta yhteisesti Toimittajalle myöhemmin kuvattujen peruutusehtojen puitteissa.

4.3. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa

Mikäli asiakas lähtee ennen sovittua lähtöpäivää, on hänen ilmoitettava lähdöstään Toimittajalle viimeistään klo 18:00 lähtöä edeltävänä päivänä. Muussa tapauksessa Toimittajalla on oikeus veloittaa yhden majoitusvuorokauden hinta.

Jos kysymyksessä on useamman vuorokauden majoitus, on Asiakas velvollinen korvaamaan se aika, mitä Toimittaja ei pysty jälleenmyymään.

4.4. Maksut

Asiakas maksaa tilaukset ja varaukset Toimittajan määrittämällä tavalla ennakkoon tai varausmaksun osuudella. Mikäli Asiakas maksaa tilauksen tai varauksen lähdön yhteydessä on hän velvollinen toimittamaan veloitettavan luottokortin tiedot Toimittajalle varauksen vastaanoton (check in) yhteydessä.  Tässä tapauksessa veloitus tapahtuu, kun asiakas on suorittanut varauksen luovutuksen (check out) tai majoituksen päättymisestä on kulunut enemmän kuin 24 tuntia.

Varauksessa ja/tai tilauksessa olevista palveluista osa voidaan tuottaa Toimittajan alihankkijalla, joka joissain tapauksissa laskuttaa palvelunsa suoraan Asiakkaalta.

Toimittaja on oikeutettu ja velvollinen vähentämään mahdollisesti ennakkoon suoritettu maksut laskusta, joka saattaa myös sisältää majoituksen tai muihin palveluihin liittyviä Asiakkaan tilaamia tuotteita. Vähennys koskee myös tilannetta missä Asiakas peruuttaa varauksen kappaleen 9 kuvattujen peruutusaikojen sisäpuolella.

Mikäli Asiakas on peruuttanut tilauksen tai varauksen peruutusehtojen määrittämien aikojen ulkopuolella on Toimittaja velvollinen palauttamaan Asiakkaalle mahdolliset ennakkoon maksetut maksut, lukuun ottamatta toimistokuluja ja suoria kuluja joita Toimittajalle on mahdollisesti ehtinyt varauksesta muodostua.

4.5. Asiakkaan oikeus perua varaus kustannuksitta

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada suorittamansa varausmaksu takaisin, jos sitä olisi kohtuutonta periä asiakkaan peruuttamisesta tai saapumatta jäämisestään huolimatta. Tällöin on kyse asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta, vakavasta onnettomuudesta, kuolemasta tai muusta odottamattomasta ja vakavasta tapahtumasta. Läheisenä henkilönä pidetään avio- ja avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa majoitus on sovittu samaan huoneeseen. Asiakkaan on ilmoitettava saapumatta jäämisen syy viipymättä Vierumäelle ja se on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisin tutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on saanut lausunnon. Vierumäellä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä voimassa olevan hinnaston mukaiset toimistokulut.

Jos edellä mainittujen seikkojen vuoksi asiakkaan lähtö Vierumäeltä tapahtuu ennen sovittua lähtöpäivää, voidaan asiakkaan maksettavaksi muutoin sovittua hintaa kohtuullistaa käyttämättä jääneeltä ajalta, ellei huonetta ole saatu myytyä edelleen.

4.6. Lemmikkieläimet

Toimittaja sallii lemmikkieläinten tuomisen erikseen määriteltyihin majoitustiloihin. Lemmikkieläimen tuomisesta majoitustiloihin on sovittava aina erikseen varausvaiheessa. Lemmikin tuomisesta majoitustiloihin veloitamme hinnaston mukaisen lisämaksun.

5. Asiakkaan vastuu

5.1. Vahinkojen korvaus ja siivous

Vierailunsa aikana Asiakas on vastuussa kaikesta toiminnastaan Toimittajan tiloissa ja sen alueella. Asiakas on velvollinen korvaamaan ympäristölle, kiinteistölle tai irtaimelle aiheuttamansa vahingot täydessä laajuudessaan. Korvausvelvollisuus koskee myös lisäsiivousta, mikä on aiheutunut Asiakkaan huolimattomasta tai väärästä toiminnasta.

5.2. Asiakkaan esiintyminen toimittajan tiloissa

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon Toimittajan yleiset järjestyssäännöt. Asiakkaan vakavasti rikkoessa näitä sääntöjä, on Toimittaja oikeutettu välittömästi perumaan asiakkaan varaus ja poistamaan asiakas toimitiloistaan. Asiakkaan on tällöin kuitenkin maksettava majoituksensa ja kaikkien tilaamiensa tuotteiden ja palveluiden hinta kokonaisuudessaan, eikä hän voi vaatia maksujen palauttamista.

5.3. Vastuu asiakkaan omaisuudesta

Asiakas vastaa omista matkatavaroistaan. Toimittaja ei vastaa asiakkaan mukana olevasta omaisuudesta. Toimittaja ei myöskään vastaa autohallissa tai pysäköintialueella tai muuten Toimittajan kampuksen alueella olevan asiakkaan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Toimittaja toimittaa alueelta löydetyt löytötavarat Etelä-Suomen löytötavaratoimistoon.

5.4. Varausmaksu

Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole Asiakkaan puolelta peruutus. Varausmaksu veloitetaan varauksen tekijältä, ellei hän ole perunut varausta peruutusehtojen mukaisesti.

6. Toimittajan vastuu

6.1. Toimittajan vastuu asiakkaasta

Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaalle sattuneista loukkaantumisista vierailun aikana tapahtuneissa aktiviteeteissa, ellei loukkaantuminen johdu selkeästä puutteesta Toimittajan yleisessä turvallisuudessa. Toimittaja ei myöskään vakuuta asiakasta hänen vierailunsa ajaksi, vaan asiakas on itse vastuussa vakuutuksistaan

6.2. Virhe ja virheilmoitus

Jos majoitus tai siihen liittyvät varauksen yhteydessä tilatut järjestelyt tai muut palvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, on Toimittajan suorituksessa virhe.

Jos majoitustila ei ole asiakkaan käytettävissä luvattuna aikana, on suorituksessa virhe.

Asiakas ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä Toimittajan vastaanottoon tai varauksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Toimittajalla tulee olla mahdollisuus korjata virhe.

6.3. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

Toimittajan on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan.

Toimittajalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Asiakas saa kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä Toimittajan kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, Asiakkaalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneista välittömistä vahingoista.

Virheen korjaaminen ei koske Force majeure –tilannetta.

6.4. Majoituspaikan muuttaminen

Toimittajalla on oikeus vaihtaa asiakkaan varaama majoitus toiseen vastaavaan, mikäli vaihto johtuu syistä, joihin Toimittaja ei ole pystynyt vaikuttamaan.

7. Lahjakortit

Asiakkaan tilatessa lahjakortin Toimittajan verkkopalvelusta, toimitetaan lahjakortti tilaajan määrittämään postiosoitteeseen. Kortit postitetaan Asiakkaalle tilausta seuraavana arkipäivänä 1 luokan kirjeenä.

Mikäli asiakas valitsee toimitustavaksi noudon, on kortti noudettavissa Toimittajan vastaanotosta tilausta seuraavana arkipäivänä klo 15:00 alkaen. Kortin voi noutaa virallista henkilöllisyystodistusta vastaan.

Toimittaja ei vakuuta eikä vastaa postilähetyksen toimittamisesta. Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle, mikäli kortti ei ole saapunut 7 vuorokauden kuluessa tilauksesta. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse myyntipalveluun.

  1. Asiakkaalla on kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa neljäntoista vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Palautettavan tuotteen pitää olla käyttämätön ja jälleen myytävissä. Mikäli asiakas haluaa palauttaa tuotteen, on aina ensin otettava yhteys Toimittajaan palautus prosessin sopimiseksi
  2. Lahjakortit ovat voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lähtien. Lahjakortti käy maksuvälineenä Toimittajan palveluihin ja tuotteisiin. Alueella toimivien yhteistyökumppaneiden palveluita tai tuotteita ei voi maksaa Vierumäen lahjakortilla.
  3. Lahjakortin ostaminen ei oikeuta mahdollisiin piste- ja alennuskertymiin. Lahjakortilla maksava asiakas saa kulloinkin voimassaolevien ehtojen mukaiset pisteet tai muut edut.

8. Force Majeure 

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena.

9. Tilauksen, varauksen peruuttaminen, peruutusehdot 

Peruutuksesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti Toimittajalle postin tai sähköpostin välityksellä. Peruutus katsotaan tehdyksi silloin, kun tieto peruutuksesta saapuu Toimittajalle. Mikäli peruutus on tehty sähköpostin välityksellä, vahvistetaan peruutus osoitteeseen mistä peruutus on tehty.

Peruuttamisesta aiheutuneet veloitusperusteet on kuvattu taulukossa 1. Veloitusperuste muodostuu tilauksen tai varauksen euromääräisestä arvota ja peruutuksen ajankohdasta suhteessa tilauksen tai varauksen alkamisajankohtaan.

Mikäli varauksen ajankohtaa muutetaan asiakkaan pyynnöstä useammin kuin kerran, peritään toisesta ja sen jälkeisistä muutoksista, kustakin palveluhinnaston mukainen muutosmaksu. Muutokset eivät voi olla ristiriidassa peruutusehtojen kanssa. Varauksen ajankohtaa ei voi veloituksetta muuttaa alle 14 vuorokautta varauksen aloitusajankohdasta.

Taulukko 1.

Varauksen arvo >=90 vrk <= 89-60vrk <=59-30 vrk <= 29-14 vrk <=13-7vrk <=6-3 vrk <=2 vrk
<= 250 eur Veloitus 0% Veloitus 100%
251 – 1000 eur Veloitus 0% Veloitus 60% Veloitus 100%
1001 – 5000 eur Veloitus 0% Veloitus 30% Veloitus 50% Veloitus 70%
5001 – 10 000 eur Veloitus 0% Veloitus 10% Veloitus 25% Veloitus 40% Veloitus 60%
10 001 – 20 000 eur Veloitus 0% Veloitus 10% Veloitus 20% Veloitus 40% Veloitus 50% Veloitus 55%
>= 20 001 eur Veloitus 0% Veloitus 10% Veloitus 20% Veloitus 30% Veloitus 35% Veloitus 40% Veloitus 50%

Suuremmissa kuin 200 henkilön tai 20 000€ varauksissa peruutusehdot voidaan sopia tapauskohtaisesti. Mikäli muuta ei ole sovittu noudatetaan tässä dokumentissa kuvattuja ehtoja.

Lisäksi veloitetaan toimisto-, sekä muut mahdolliset kulut, joita Toimittajalle varauksen johdosta on ehtinyt muodostua.

Ehtoja noudatetaan myös silloin, kun osa varauksesta perutaan. Tilattuun, vahvistettuun henkilömäärään sallitaan muutos 48 tuntia ennen varauksen alkua seuraavasti.

Varauksen koko Muutosmäärä Muutosmäärä
1 – 10 hlö Varauksella <=5 henkilöä ei muutosoikeutta Varauksella >= 6 henkilöä, 1 henkilön muutos maksuton
11- 50 hlö Varauksella <= 25 henkilöä, 2 henkilön muutos maksuton Varauksella >= 26 henkilöä, 4 henkilön muutos maksuton
51 – 100 hlö Varauksella <= 75 henkilöä, 6 henkilön muutos maksuton Varauksella >= 76 henkilöä, 8 henkilön muutos maksuton
101 – 200 hlö Varauksella <= 150 henkilöä, 10 henkilön muutos maksuton Varauksella >= 151 henkilöä, 12 henkilön muutos maksuton

Mikäli Toimittajalle on aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista palveluista tai järjestelyistä, kuten esimerkiksi tilavaraukset, henkilöstökulut, juhlakoristelut, esitystekniikka, muiden tilaukseen tarvittavien tilojen varaaminen, varautuminen erityisruokavalioihin tai mikä tahansa kolmannelta osapuolelta tilattu palvelu jne. on Toimittaja oikeutettu veloittamaan asiakkaalta niistä aiheutuneet kulut, riippumatta siitä onko varaus peruttu tai muutettu peruutusehtojen puitteissa.

10. Tarjoushintaisten kampanjoiden peruutusehdot

Toimittajan yleisistä peruutusehdoista poiketen etu- ja tarjoushintaisilla kampanjoilla ei ole peruutus- tai siirto-oikeutta. Kampanjat eivät sisällä lisä- tai erikoispalveluja, lisävuoteita, lemmikkihuoneita tai muita erikseen tilattavia palveluja, ellei kampanjaehdoissa muuta mainita. Kunkin voimassaolevan kampanjan ehdot löytyvät kampanjan kuvauksesta toimittajan sivuilta. Kampanjahintaisia tuotteita rajoitettu määrä.

11. Toimittajan ja asiakkaan väliset erimielisyydet

Toimittaja ja Asiakas pyrkivät ensisijaisesti neuvottelemaan heidän väliset erimielisyytensä.

Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, voi yksityisasiakas saada apua kuluttajaoikeusneuvojalta tai jättää erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.