Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri
YHTEISÖSÄÄNNÖT
Y-tunnus: 0202512-1
Yritys: Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
Sisältö: Voimassaolevat yhteisösäännöt: 01.08.2018 13:29:20

Sivu: 1(2)

YHTIÖJÄRJESTYS
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön nimi on Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö ja
kotipaikka Heinola.
Yhtiön aputoiminimi on Suomen Urheiluopisto ja aputoiminimen
rinnakkaistoiminimet Sport Institute of Finland (engl.) ja Finlands
Idrottsinstitut (ruotsi)

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on toimia yleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana valtakunnallisena liikunnan koulutuskeskuksena. Yhtiön toiminta käsittää liikunta-alan koulutuksen järjestämisen, valmennustoiminnan sekä niitä täydentävän ja niihin läheisesti
liittyvän kehittämis- ja palvelutoiminnan. Yhtiö toteuttaa koulutustoimintaansa
kulloinkin voimassaolevilla opetusministeriön myöntämillä koulutuksen ylläpitämis- ja järjestämisluvilla. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja
kiinteistöjä.

3 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kahdesta seitsemään (2-7) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen, jos hallitukseen
valitaan kaksi (2) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ellei opiston rehtoria ole valittu hallituksen jäseneksi, hänellä on hallituksen kokouksissa puheoikeus muttei äänivaltaa. Hallitus nimittää ja erottaa opiston rehtorin. Hallitus laatii opiston toiminta- ja taloussuunnitelman ja valvoo niiden noudattamista.

4 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.

5 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi (1) varsinainen varsinaista tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja taikka tilintarkastajana toimii yksi (1) tilintarkastusyhteisö . Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä
toistaiseksi.

6 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta osakkeenomistajille kirjallisesti heidän yhtiölle ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

7 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös
2. tilintarkastuskertomus

Päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. 9 §:n mukaisesti vahvistetun taseen mukaisen voittoon käyttämisestä
4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
5. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Valittava:
7. hallituksen jäsenet sekä
8. tarvittaessa tilintarkastajat ja mahdollinen varatilintarkastaja.

Käsiteltävä:
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi .
9 § Yhtiön varojen jakaminen
Yhtiö ei jaa varojaan OYL 13:1 §:ssä kohdan 1 tarkoitetulla tavalla. Yhtiölle kertyneet voitonjakokelpoiset varat on käytettävä kokonaisuudessaan yhtiön oman yleishyödyllisen toiminnan ylläpitämiseen, kehittämiseen ja jatkuvuuden turvaamiseen. Yhtiön purkautuessa tai sen toiminnan muuttuessa muuksi kuin yleishyödylliseksi, yhtiön toiminnassa kertyneet voittovarat sekä yhtiölle mahdollisesti jäänyt osakepääoman ylittävä muu netto-omaisuus jaetaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, jonka tarkoituksena on suomalaisen liikunnan ja liikuntakulttuurin edistäminen sekä kehittäminen.

Patentti- ja rekisterihallitus
00091 PRH
Heini Pälli, Vierumäki Country Club Oy
Kaskelantie 10
19120 Vierumäki

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, 0202512-1
01.08.2018
2018/679091

Kaupparekisteriin merkittyjä tietoja on muutettu tai perustamista koskevat tiedot on merkitty kaupparekisteriin. Lähetämme ohessa uuden kaupparekisteriotteen. Jos ilmoitukseen on liittynyt yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen rekisteröinti, lähetämme jäljennöksen myös kyseisestä asiakirjasta. Pyydämme tarkistamaan, että tiedot ovat oikein. Kaupparekisteri on julkinen rekisteri, johon merkitään elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevat tiedot. Kaupparekisterilain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja kaupparekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen.

Kaupparekisteristä luovutetaan tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitteesta vain rajoitetuissa tilanteissa. Koska päätöstä koskeva kaupparekisteriote sisältää kyseiset tiedot, emme suosittele otetta julkiseen käyttöön.
Julkiseen käyttöön sopiva kaupparekisteriote on helposti ostettavissa Virre-tietopalvelustamme

www.virre.fi.
Tiedustelut puh. 029 509 5900 ma-pe klo 9.00-16.15
Voit tehdä maksuttoman osoitteenmuutoksen kätevästi verkossa.
Tutustu myös muihin sähköisen ilmoittamisen mahdollisuuksiin osoitteessa www.prh.fi.

Economy
Posti Oy