Sivu: 1(2)
YHTIÖJÄRJESTYYS
Kysytty 18-08-2020. Voimassa 08-06-2020 lähtien

1 § Yhtiön toiminimi on Vierumäki Sports Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimialana on majoitus-, ravintola-, kahvila-, cateringtoiminta ja elintarvikemyynti sekä kiinteistönhoito-, siivous-, ja vastaanottopalveluiden harjoittaminen. Toimialaan kuuluu myös liikunta-, hyvinvointi-, kokous-, matkailu- ja muiden palveluiden tuottaminen. Yhtiöllä on oikeus omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa.

4 § Osakelajit

Yhtiöllä voi olla A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita. Kukin osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa, sillä rajoituksella, että B-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu suhteellinen äänimäärä ei koskaan ylitä 20% kokouksessa edustettuina olevista äänistä ("Äänileikkuri").

Mikäli Äänileikkuria sovelletaan, yhtiökokouksessa edustettuina olevien B-sarjan osakkeenomistajien äänimääriä leikataan suhteessa heidän omistamiensa B-sarjan osakkeiden lukumäärään, pyöristäen alaspäin seuraavaan kokonaislukuun, kuitenkin niin, että kullakin
osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Osinkoa jaettaessa 80% maksettavasta osingosta jaetaan tasan B-osakkeiden kesken ja 20% tasan A-osakkeiden kesken.

5 § Etuoikeusmääräys B-sarjan osakkeenomistajilla ei ole osakeyhtiölain mukaista etuoikeutta saada osakeannissa annettavia osakkeita, vaan etuoikeus osakkeisiin on ainoastaan A- sarjan osakkeenomistajilla. Tämä määräys koskee sekä maksullista, että maksutonta osakeantia.
Osakeannit toteutetaan yhtiössä aina niin, että A-osakkeita tarjotaan merkittäväksi nelinkertainen määrä suhteessa B-osakkeisiin.

Kaikki B-sarjan osakkeiden annit toteutetaan hintaan 0,20 euroa per osake, ja merkintähinta merkitään aina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

6 § Osakkeiden muuntaminen
Osakkeenomistaja voi milloin tahansa vaatia A-sarjan osakkeidensa muuntamista B-sarjan osakkeiksi. Muunto tehdään suhteessa 1:5, jolloin yksi A-sarjan osake muunnetaan viideksi B-sarjan osakkeeksi. Vaatimus osakkeiden muuntamisesta on esitettävä yhtiölle kirjallisesti.

7 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran
tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Sivu: 2(2)

8 § Lunastuslauseke
Yhtiöllä ja A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja, mukaan lukien yleis- ja erityisseuraannot.

9 § Omien osakkeiden lunastaminen
Mikäli B-sarjan osakkeenomistaja ei ole käyttänyt yhtiön myymiä palveluita edellisen päättyneen kalenterivuoden aikana, on yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeenomistajan B-sarjan osakkeet. B-sarjan osakkeiden lunastushinta on 0,20 euroa per osake. Vastikkeen maksuun
voidaan käyttää sekä osakepääomaa, että vapaata omaa pääomaa. Osakkeiden lunastamisessa noudatettavan menettelyn ratkaisee hallitus. Mikäli yhtiö ei voi lunastaa kaikkia osakkeita, jotka se yhtiöjärjestyksen mukaan voisi lunastaa, ratkaisee hallitus sen missä järjestyksessä osakkeet lunastetaan.

10 § Suostumuslauseke
Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumusta on haettava kirjallisesti yhtiön hallitukselta. Hakemuksessa on mainittava luovuttaja ja luovutuksensaaja sekä luovutuksen olennaiset ehdot.

11 § Yhtiökokoukset
Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Vierumäellä tai muussa yhtiön hallituksen määräämässä paikassa. Kokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, ellei yhtiön hallitus toisin päätä.