Koulutus Vierumäellä

Opiskelijan paras ohjaa toimintaamme

Kaikki koulutuksemme rakentuvat humanistisen ihmiskäsitykseen. Näemme opiskelijamme tavoitteellisina ja itseohjautuvina yksilöinä. Haluamme tukea opiskelijan sisäistä motivaatiota opiskelujen henkilökohtaistamisen kautta. Käytämme joustavasti ja tilanteen mukaisesti erilaisia pedagogisia menetelmiä. Opiskeluiden henkilökohtaistamisen kautta saa jokainen opiskelija valmennussuunnitelman ja valmentajan, joka ohjaa asioiden oppimisen lisäksi henkilökohtaiseen kasvuun, autonomian ja itseohjautuvuuden lisääntymiseen.

Toimimme vahvuuksien kautta, ja autamme opiskelijoita löytämään ja käyttämään omia vahvuuksiaan. Vierumäki-pedagogiikassa keskeistä on myös tiivis yhteistyö eri tahojen kanssa, jotta opiskelijoilla olisi parhaat mahdolliset eväät oppia ja kehittyä. Rakennamme vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyömallia työelämän, kuten Suomen Urheiluopiston palvelutuotannon sekä muiden verkostoissa olevien toimijoiden kanssa.

Työelämäyhteistyö (2)

Edistämme jatkuvaa oppimista

Toimintamme ytimessä on toimintaympäristö, joka tukee oppimista ja kehittymistä. Olemme oppiva yhteisö – sekä opiskelijoille että opettajille ja eri alojen asiantuntijoille.

Oppiva yhteisö kehittyy dialogin avulla, jolle tulee olla riittävästi aikaa ja tilaa. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Luomme edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä myös tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan myös virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä.

Vierumäen oppiva yhteisö rikastuu myös verkostoissa. Olemme aktiivisia toimijoita lajien, muiden urheiluopistojen ja koulutusorganisaatioiden suuntaan. Kansainvälinen verkostoituminen on yksi keskeinen kehittymisen välineemme.

Rakennamme oppimista ja kehittymistä tukevia osaamiskeskuksia ja tiimejä, joissa toteutuvat oppivan yhteisön periaatteet. Myös eri osaamiskeskusten ja tiimien keskinäinen yhteispeli on tärkeää. Näin koko Vierumäestä rakentuu yksi joukkue, joka on ”oppimisen ja kehittymisen edelläkävijä sekä kansallisesti että kansainvälisesti”.

Koulutus, kuvitus - Half

Tietoa meistä

Suomen Urheiluopisto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtakunnallinen liikunnan valmennus- ja koulutuskeskus, jota ylläpitää Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö. Suomen Urheiluopisto kehittää, tuottaa ja markkinoi liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkeatasoisia valmennus-, koulutus- ja liikuntapalveluja.

Suomen Urheiluopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää myös ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä koulutustoimintaa tukevaa maksullista palvelutoimintaa. Vapaan sivistystyön toimintana Suomen Urheiluopisto järjestää mm. monipuolisia ja laadukkaita vapaa-ajan liikuntakursseja kaikenikäisille sekä leirejä ja turnauksia yhteistyössä urheiluseurojen kanssa.

Suomen Urheiluopistossa järjestetään tutkintokoulutusta liikunnanohjauksen perustutkintoon, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkintoon, valmennuksen erikoisammattitutkintoon sekä liikuntapaikka-alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Lisäksi Vierumäellä järjestetään täydennyskoulutusta, liikunta-alan seminaareja ja lyhytkursseja sekä työelämää palvelevia ja kehittäviä hankkeita ja projekteja.

Suomen Urheiluopiston kumppanina Vierumäen kampuksella toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, joka vastaa korkeakouluopetuksesta Vierumäellä. Lisäksi teemme yhteistyötä muun muassa Heinolan lukion ja Turun ammatti-instituutin kanssa.